POLSKIE TOWARZYSTWO AGRONOMICZNE

Strona główna | O nas | Statut | Zarząd i Odziały | Deklaracja członkowska | Fragmenta Agronomica 

 
STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA AGRONOMICZNEGO
  
Rozdział I  Postanowienia ogólne
 § 1
 Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Agronomiczne” i zwane jest w dalszej części „Towarzystwem”, w skrócie PTA.
 § 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Puławy.
 § 3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 § 4
Towarzystwo może powoływać oddziały podlegające legalizacji przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.
 § 5
Towarzystwo, po uprzednim uzgodnieniu z Polską Akademią Nauk, może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.
 § 6
Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznaki według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
 § 7
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
  
Rozdział II Cele i środki działania
§ 8
Celem Towarzystwa jest:
1.      Działanie na rzecz rozwoju oraz postępu naukowego i technicznego w produkcji roślinnej,
2.      Upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska.
 
§ 9
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1.      organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji lub kongresów naukowych, konferencji terenowych;
2.      organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania nauki;
3.      organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje, zespoły i grupy robocze;
4.      inicjowanie badań w zakresie określonym celami Towarzystwa oraz współdziałanie w ich prowadzeniu;
5.      organizowanie i pogłębianie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
6.      współudział w opracowaniu i wydawaniu czasopism w zakresie dziedzin wymienionych w punkcie 4;
7.      kształcenie i dokształcanie członków w zakresie tych dyscyplin;
8.      wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie produkcji roślinnej i ochrony środowiska;
9.      współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz ustalaniu standartów i nomenklatury tych dyscyplin.
 
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1.      zwyczajnych
2.      wspierających
3.      honorowych
4.      zagranicznych.
§ 11
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Polski działający na rzecz rozwoju i postępu produkcji roślinnej oraz ochrony środowiska, który zadeklaruje współpracę w zakresie urzeczywistniania celów Towarzystwa.
 
§ 12
1.      Członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji, popartej przez dwóch członków.
2.      W przypadku podjęcia uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu miesiąca do Zarządu Głównego, którego decyzja jest ostateczna.
3.      Wykaz przyjętych członków przesyła Zarząd Oddziału do wiadomości Zarządowi Głównemu.
 
§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne zainteresowane działalnością w zakresie określonym celami Towarzystwa, które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte przez Zarząd Główny.
  
§ 14
1.      Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która położyła wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa lub wyświadczyła mu szczególne zasługi
2.      Członek honorowy – obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiada wszystkie członka  zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od opłat członkowskich. Honorowy członek zagraniczny nie płaci składki członkowskiej, a jego prawa określa § 15 p. 3.
3.      Członkowstwo honorowe nadaje, jak również członkowstwa honorowego pozbawia, Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa na wniosek zarządu Głównego.
 
§ 15
1.      Członkiem zagranicznym może być obcokrajowiec będący specjalistą w dziedzinie objętej działalnością Towarzystwa, który zadeklaruje swój udział w pracach Towarzystwa i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd Główny.
2.      Przyjęcie obcokrajowca na członka zagranicznego Towarzystwa wymaga uprzedniej akceptacji Polskiej Akademii Nauk.
3.      Członek zagraniczny Towarzystwa ma te same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny z wyjątkiem praw określonych w § 16 p. 1.
 
§ 16
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1.      czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
2.      uczestnictwa w zjazdach, konferencjach i zebraniach referatowych organizowanych przez Towarzystwo,
3.      korzystania z wszystkich pomocy i środków naukowych będących w dyspozycji Towarzystwa,
4.      czynnego udziału w eksperymentach, syntezach naukowych, doradztwie technicznym i konsultacjach.
 
§ 17
Do obowiązków członka należy:
1.      przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz przyczynianie się do realizacji jego celów i zadań,
2.      regularne opłacanie składek członkowskich,
3.      przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
 
§ 18
Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
1.      dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi właściwego Oddziału,
2.      skreślenie przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, pomimo 2-krotnego pisemnego monitu,
3.      wykluczenie na podstawie orzeczenia prawomocnego Sądu Koleżeńskiego za działalność niezgodną ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa, za czyny nie licujące z godnością członka Towarzystwa i w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 
§ 19
1.      Członka zwyczajnego wyklucza się uchwałą Zarządu Oddziału w oparciu o orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
2.      Członka wspierającego skreśla Zarząd Główny w przypadku nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań.
  
Rozdział IV Władze naczelne Towarzystwa
§ 20
1.      Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1.      Walne Zebranie Delegatów,
2.      Zarząd Główny,
3.      Główna Komisja Rewizyjna
4.      Sąd Koleżeński.
2.      Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
3.      Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania się Towarzystwa, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4.      Prezes zarządu Głównego jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez delegatów Walnego Zebrania. W razie ustąpienia prezesa przed upływem kadencji lub zaistnienia przypadków losowych, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów, które dokonuje wyboru nowego prezesa.
5.      Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyborów.
6.      W czasie kadencji władze mogą kooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących, lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
  
Walne Zebranie Delegatów
 
§ 21
1.      Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2.      Walne Zebranie delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 
§ 22
1.      Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz na cztery lata w czasie i miejscu oznaczonym przez Zarząd Główny.
2.      O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Delegatów Zarząd Główny obowiązany jest zawiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów przynajmniej na 30 dni przed terminem Zebrania z podaniem porządku obrad.
 
§ 23
1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny;
1.      z własnej inicjatywy,
2.      na żądanie co najmniej trzech oddziałów, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu,
3.      na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
4.      na żądanie co najmniej 1/5 liczby członków, zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.
2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3.      W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne walne Zebranie Delegatów oraz członkowie honorowi obywatele polscy.
  
§ 24
Zarząd Główny obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania, z umieszczeniem w porządku dziennym spraw, na skutek których nastąpiło żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.
 
§ 25
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1.      z głosem decydującym – delegaci wybrani wg klucza wyborczego ustalonego przez zarząd Główny oraz członkowie honorowi obywatele polscy.
2.      z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Towarzystwa jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszone.
 
§ 26
Walne Zebranie Delegatów jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów. W razie braku quorum wyznacza się nowy termin, w którym uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest tajne. Na żądanie większości może być zarządzone głosowanie jawne.
 
§ 27
Do zakresu działania Walnego Zebrania Delegatów należy:
1.      uchwalenie głównych kierunków działalności,
2.      przyjmowanie i zatwierdzanie protokółu z poprzedniego Walnego Zebrania,
3.      rozpatrywanie sprawozdań i planów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4.      uchwalenie statutu i dokonywanie jego zmian,
5.      wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6.      rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i delegatów,
7.      uchwalenie wysokości rocznych składek i opłat członkowskich,
8.      nadawanie godności członkowstwa honorowego,
9.      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,
10.  zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 
Zarząd Główny i jego Prezydium
 
§ 28
Zarząd Główny składa się z Prezydium Zarządu i Przewodniczących Oddziałów PTA.
1.      Prezydium Zarządu w składzie 5 osób w tym Prezes, 2 Vice-Prezesów, Sekretarz Generalny i Skarbnik wybierane jest przez Walne Zebranie Delegatów.
2.      Przewodniczący Oddziałów wybierani są przez Walne Zebrania Członków Oddziału, zgodnie z & 40
 
§ 29
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1.      reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.      kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,
3.      powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności oddziałów, kół, komisji, zespołów itp. organów pomocniczych w realizacji celów statutowych,
4.      powoływanie Komitetu Redakcyjnego wydawnictw Towarzystwa oraz komisji naukowych,
5.      uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansu,
6.      uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, zarządów Oddziałów, komisji naukowych i innych,
7.      zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
8.      podejmowanie uchwał w sprawie członkowstwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami,
9.      podejmowanie uchwał o delegowaniu członków Towarzystwa na kongresy, konferencje, seminaria naukowe w kraju i zagranicą,
10.  podejmowanie uchwał o nadaniu honorowej odznaki Towarzystwa, zgodnie z regulaminem,
11.  podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i zwalnianiu pracowników etatowych Zarządu Głównego oraz zakresie ich obowiązków,
12.  powoływanie Naczelnego Redaktora i Bibliotekarza.
 
§ 30
1.      Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa, przynajmniej raz na rok i przewodniczy tym zebraniom
2.      Na żądanie co najmniej 4-rech członków Zarządu Głównego prezes zwołuje posiedzenie w ciągu jednego miesiąca.
3.      W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym, przewodniczący komisji naukowych i przewodniczący komisji rewizyjnych.
 
§ 31
1.      Prezydium kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
2.      Prezydium składa sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniach plenarnych zarządu Głównego.
3.      W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący komisji oraz osoby zaproszone.
4.      Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.
 
Główna Komisja Rewizyjna
 
§ 32
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i jego zastępcy.
 
§ 33
1.      Główna Komisja rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działania Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2.      Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
3.      Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.
4.      Główna Komisja Rewizyjna składa walnemu Zebraniu Delegatów Towarzystwa sprawozdanie ze swojej działalności i jej wyników, a także wniosek w przedmiocie absolutorium dla zarządu Głównego.
 
Sąd Koleżeński
 
§ 34
Sąd Koleżeński składa się z 9 członków, w tym przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarza.
§ 35
1.      Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania w składzie 3-osobowym spraw spornych wynikłych między członkami w obrębie Towarzystwa.
2.      Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie, co najmniej 5-cio osobowym. Odwołanie zainteresowany może wnieść w ciągu miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.
  
Rozdział V Oddziały
 
§ 36
1.      Oddział może być powołany przez Zarząd Główny, jeżeli na danym terenie zamieszkuje co najmniej 20 członków.
2.      Teren działania oddziału określa Zarząd Główny Towarzystwa.
 
§ 37
1.      Władzami oddziału są:
1.      Walne Zebranie Członków,
2.      Zarząd,
3.      Komisja Rewizyjna.
2.      Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.
 
Walne Zebranie Członków Oddziału
 
§ 38
1.      Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków.
2.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.      Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd nie później niż na 1 miesiąc przed walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa.
4.      Porządek dzienny Walnego Zebrania Członków ogłasza Zarząd oddziału co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.
§ 39
1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub w ciągu 30 dni na żądanie:
1.      Komisji Rewizyjnej,
2.      1/3 członków oddziału
3.      Zarządu Głównego.
2.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
§ 40
1.      Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
1.      uchwalenie planu działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z postanowieniem statutu i wytycznymi Zarządu Głównego,
2.      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.      udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.      wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów.
2.      Walne Zebranie Członków może być zwołane w drugim terminie, jeżeli w pierwszym terminie zebrała się mniej niż połowa ogólnej liczby członków.
  
Zarząd Oddziału
 
§ 41
Zarząd składa się z 4 członków, w tym  przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik.
§ 42
1.      Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1.      reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
2.      kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu,
3.      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Głównego,
4.      przyjmowanie nowych członków spośród osób fizycznych i przesłanie listy nowych członków do zarządu Głównego do wiadomości,
5.      składanie zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swojej działalności,
6.      sprawozdanie i ustalenie planu działalności i planu finansowego oddziału,
7.      podejmowanie decyzji o przyjmowaniu i zwalnianiu pracowników etatowych Oddziału oraz zakresie ich obowiązków.
2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 43
1.      Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego i jego zastępcy.
2.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.      kontrola całokształtu działalności oddziału, w szczególności co najmniej raz w roku jego działalności finansowej,
2.      kontrola opłacania składek członkowskich,
3.      składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4.      przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności oddziału,
3.      Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o wspólny regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych oddziałów.
 
Rozdział VI Majątek Towarzystwa
§ 44
1.      Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości i fundusze.
2.      Na fundusze składają się:
1.      składki członkowskie,
2.      subsydia i dotacje,
3.      darowizny i zapisy testamentowe,
4.      dochody z działalności statutowej,
5.      dochody z działalności, na które Towarzystwo otrzymało odrębne zezwolenie,
3.      Oświadczenia w sprawach finansowych składają: prezes lub wiceprezes i skarbnik.
4.      Do ważności pism i dokumentów w sprawach Towarzystwa wychodzących na zewnątrz wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.
 
§ 45
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
  
Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
 
§ 46
1.      Zmiany statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić w mocy uchwały Walnego Zebrania Delegatów, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2.      Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3.      W przypadku rozwiązania się Towarzystwa na mocy własnej decyzji, uchwała o przekazaniu majątku wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.
 
 

(C) 2004 All rights reserved